Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Albiso logo

Vzdělávání, osvěta, informační podpora, regionální rozvoj.

Úvod  » programy dvpp  » mateřské školy

Mateřské školy


Webinář - Jak inovovat ŠVP v MŠ

Garant : Mgr. Lucie Václavovská, tel.: 775 043 909, vaclavovska@albiso.cz
Termín : On line: 1. část - 10. dubna 2024, 16.00 - 19.30; 2. část - 17. dubna 2024, 16.00 - 19.30
Místo : on-line, Google Meet
Lektor : PaedDr. Lenka Burdíková
Počet hodin : 8
Poplatek : 1590,00 Kč

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Chcete mít jistotu, že Váš ŠVP je v souladu s AKTUÁLNÍM Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy i pro kontrolu ČŠI? Nabízíme Vám webinář, jehož obsahem bude:
- Hodnotící zpráva jako východisko pro inovaci ŠVP
- Soulad ŠVP s požadavky RVP PV
- Zpracování jednotlivých kapitol ŠVP
- Propojenost s třídním vzdělávacím programem
- provázanost vlastního hodnocení s plánováním

Záznam webináře bude účastníkům k dispozici jeden měsíc na platformě YouTube.


Rozvoj matematické pregramotnosti vesele a hravě - geometrie a informatika bez počítače

Garant : Mgr. Lucie Václavovská, tel.: 775 043 909, vaclavovska@albiso.cz
Termín : 18. dubna 2024, 8.30 - 15.00
Místo : MŠ K. Štěcha, K. Štěcha 5, 370 05 České Budějovice
Lektor : Mgr. Petra Waldaufová
Počet hodin : 8
Poplatek : 1520,00 Kč

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Prakticky vedený seminář s ukázkami činností, jehož cílem je seznámit učitelky mateřských škol, jak rozvíjet dítě v předškolním věku v takových oblastech, které umožní dítěti lépe se učit matematice ve školním věku a co by dítě mělo v MŠ zvládat v oblasti předmatematické gramotnosti.

Hlavní tematické okruhy: Propedeutika geometrie , začátky informatiky bez robotických hraček a bez počítače, rozvoj logických operací.


Webinář - Hygienická prevence v předškolním zařízení

Garant : Mgr. Lucie Václavovská, tel.: 775 043 909, vaclavovska@albiso.cz
Termín : 7. května 2024, 16.00 - 19.30
Místo : on - line
Lektor : Mgr. Jana Němcová
Počet hodin : 4
Poplatek : 990,00 Kč

PŘIHLÁSIT SE
Webinář je zaměřený na znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví v souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb. O rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.
- Základní legislativa pro stravovací provozy
- Požadavky na zdravotní stav osob, zásady osobní hygieny
- Provozní hygiena, úklid a sanitace
- Alimentární onemocnění a otravy z potravin
- Problematika hygieny rukou
- Výsledky kontrolní činnosti KHS ve školním stravování - nejčastější pochybení - příklady z praxe
- Aktuální infekce – černý kašel, svrab, vši, v létě salmonelózy, campylobakteriózy – prevence infekcí a represivní opatření při výskytu nákazy.
Záznam webináře bude účastníkům k dispozici jeden měsíc na platformě YouTube.
Lektorka: Mgr. Jana Němcová, Vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých ČB-ČK-PT-ST, Odborný rada, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích


Webinář - Formativní hodnocení v mateřské škole

Garant : Mgr. Jiří Strašík, tel.: 775 571 606, albiso@albiso.cz
Termín : 14. května 2024, 09.00 - 13.30
Místo : on - line
Lektor : Mgr. Bc. Alena Kroupová
Počet hodin : 6
Poplatek : 1480,00 Kč

PŘIHLÁSIT SE
Webinář zaměřený na způsob komunikace s dětmi v předškolním vzdělávání, hodnocení dětí a vedení k sebehodnocení.
Hlavní tematické okruhy:
• Hodnocení, význam a jeho specifika v prostředí mateřské školy
• Klíčové strategie formativního hodnocení, pravidla a podmínky poskytování formativního hodnocení
• Metody formativního hodnocení
• Pravidla a podmínky poskytování zpětné vazby
• Slovní hodnocení, sebehodnocení, vrstevnické hodnocení
• Praktické ukázky, jak aplikovat principy formativního hodnocení v MŠ-zejména zpětnou vazbu s popisným jazykem, jasné určení cílů a aktivizace dětí. Techniky formativního hodnocení včetně práce s portfoliem, využitelné v předškolním vzdělávání.
Vzdělávací program bude realizován prostřednictvím platformy Google Meet, účastníci dostanou předem bližší informace k přihlašování a organizaci.


Webinář - Každý začátek je těžký… ANEB uvádím do praxe začínajícího pedagoga

Garant : Mgr. Lucie Václavovská, tel.: 775 043 909, vaclavovska@albiso.cz
Termín : 1. část - 14. května 2024, 16.00 - 19.30 (4 vyuč. hodiny) 2. část - 15. května 2024, 16.00 - 19.30 (4 vyuč. hodiny)
Místo :
Lektor : Mgr. Hana Švejdová
Počet hodin : 8
Poplatek : 1580,00 Kč

PŘIHLÁSIT SE
Webinář je určen učitelkám a učitelům, kteří uvádějí či budou uvádět začínajícího pedagoga do praxe
vzdělávání v konkrétní mateřské škole. Hlavním cílem webináře je nastavit uvádění do praxe tak, aby
se začínající učitel/ka bezbolestně zorientoval/a v praxi současného předškolního vzdělávání a stala
se do budoucna samostatnou, spokojenou a autentickou učitelkou. Jak by měl být uvádějící vybaven
a na co při uvádění nezapomenout. Vše s oporou o vlastní zkušenosti z praxe.
Záznam webináře bude účastníkům k dispozici jeden měsíc na platformě YouTube.


Webinář - Práce s portfoliem v mateřské škole

Garant : Mgr. Jiří Strašík, tel.: 775 571 606, albiso@albiso.cz
Termín : 21. května 2024, 09.00 - 13.30
Místo : on - line
Lektor : Mgr. Bc. Alena Kroupová
Počet hodin : 6
Poplatek : 1455,00 Kč

PŘIHLÁSIT SE
Vzdělávací program je zaměřený na podporu práce s diagnostickým portfoliem v prostředí předškolního vzdělávání. Je rozdělen na teoretický úvod a praktickou část s konkrétními příklady řešení.

Hlavní tematické okruhy a teoretická východiska:
- Portfolio jako jedna z metod formativního hodnocení.
- Desatero dítěte předškolního věku jako výchozí dokument k tvorbě portfolií.
- Funkce a druhy portfolia.

Praktická část:
- Praktické ukázky uložení, vedení a skladby portfolia.
- Videoukázka komunikace učitelky s dítětem nad portfoliem.
- Zapojení rodičů do tvorby portfolia.
- Jak vést dítě k sebehodnocení prostřednictvím portfolia.

Rozbor příkladů včetně tvorby účastníků, poukázání na časté a opakující se nedostatky, další náměty.
U každého tématu se předpokládá vzájemná výměna zkušeností a závěrečná diskuse. Vzdělávací program bude realizován prostřednictvím platformy Google Meet.
6 hodin celkem


Webinář - Význam pohybu v rozvoji správné výslovnosti

Garant : Mgr. Lucie Václavovská, tel.: 775 043 909, vaclavovska@albiso.cz
Termín : On line: 1. část - 19. června 2024, 15.00 - 18.30; 2. část - 21. června 2024, 15.30 - 19.00
Místo : on-line, MS Google Meet
Lektor : Mgr. Helena Kumperová, Ph.D.
Počet hodin : 8
Poplatek : 1550,00 Kč

PŘIHLÁSIT SE
Řeč je výslednicí spolupráce těla, inhibice primární reflexů, posilování spolupráce nervových center, mozkové dominance, stabilizačního systému i vnímání rytmu. Vše dohromady je nezbytným předpokladem pro správný vývoj řeči. 
Pohyb, znalost pohybového vzorce, spojení řečové terapie s pohybovou aktivitou, vytváří prostor pro úpravu řeči, a správného rozumění i vyslovování. 

Pojďme společně podpořit vývoj řeči v kontextu pohybových aktivit.

Cílem on-line setkání je: seznámit pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ s významem pohybu pro rozvoj řeči a správné výslovnosti, přiblížit aspekty pohybových aktivit vycházejících ze systémů Jóga v denním životě (Paramha svámi Mahéšvaránanda) a holistického přístupu k rozvoji řeči,
na konkrétních cvicích a pohybových aktivitách upozornit na jejich souvislost s řečí a výslovnosti (cviky budou pouze ukázány na figurině a doplněny komentářem), podpořit pedagogy v práci v podpoře správné výslovnosti, obsažnosti mluvy a správného dýchání i tělesné postury.
sdílet příklady dobré praxe.
Záznam webináře bude účastníkům k dispozici jeden měsíc na platformě YouTube.


Primární logopedická prevence v předškolním a mladším školním věku (kombinovaná forma) pro Jihočeský kraj

Garant : Mgr. Lucie Václavovská, tel.: 775 043 909, vaclavovska@albiso.cz
Termín : Podzim 2024
Místo : on-line přes aplikaci Google Meet, prezenční část - Mateřská škola K.Štěcha 5, 370 05 České Budějovice
Lektor : Mgr. Nicole Hovorková, Mgr. Martina Křivková
Počet hodin : 65
Poplatek : 7600,00 Kč

PŘIHLÁSIT SE
Vzdělávací program je určen pro budoucí logopedické asistenty, kteří získali pedagogické vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14 712/2009 – 61 a je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku a žáků 1., 2. třídy základní školy a přípravných tříd základních škol. Absolvent získá odbornou způsobilost vykonávat činnosti logopedického asistenta dle Čl. IV písmene c). Účastník bude do kurzu přijat za předpokladu, že jeho řeč nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti, viz. MŠMT Standard kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci.

Modul č. 1 - online, 8 vyučovacích hodin
Systém logopedické péče
Logopedie. Logopedická prevence.

1. den (4 vyučovací hodiny) online

Blok 1 (2 vyučovací hodiny - 90 minut) - Úvod do logopedie jako vědního oboru.

Blok 2 (2 vyučovací hodiny - 90 minut) - Systémové členění logopedie s ohledem na jednotlivé rezorty. Mezirezortní spolupráce

2. den (4 vyučovací hodiny) online

Blok 3 (2 vyučovací hodiny - 90 minut) - Podpůrná opatření a jejich využití v rámci vzdělávání

Blok 4 (2 vyučovací hodiny - 90 minut) - Logopedická prevence, základní terminologie

Modul č. 2 - online 8 vyučovacích hodin
Obsah modulu: Ontogeneze řeči, stadia vývoje dětské řeči Psychomotorický vývoj dítěte a jeho vývoj řeči. Koncept podpory rozvoje správné výslovnosti a řečového projevu dítěte/žáka, pedagogické zásady. Vhled do anatomie a fyziologie mluvních orgánů - ústrojí respirační, fonační, artikulační. Poruchy hlasu - etiologie, symptomy, hlasová hygiena v dětství i u dospělých osob. Fonetika, základní prvky mluvené řeči. Systém českých hlásek, tvoření jednotlivých hlásek

3. den (4 vyučovaní hodiny) online

Blok 1 (2 vyučovací hodiny - 90 minut) - Vývoj řeči u dítěte a jeho podpora

Blok 2 (2 vyučovací hodiny - 90 minut) - Podstata termínu komunikace s ohledem na jednotlivé jazykové roviny (90 minut)

4. den (4 vyučovací hodiny) online

Blok 3 (2 vyučovací hodiny - 90 minut) - Základní pojmy z fonetiky

Blok 4 (2 vyučovací hodiny - 90 minut) - Vhled do anatomie a fyziologie mluvních orgánů - ústrojí respirační, fonační, artikulační

Modul č. 3
Fyziologický a narušený vývoj řeči, prezenčně, 8 vyučovacích hodin
Obsah modulu:
1. část (2 vyučovací hodiny) - Narušená komunikační schopnost – základní definice, různá dělení a klasifikace. Možnosti ovlivňování vývoje řeči.
2. část (4 vyučovací hodiny) - Narušená komunikační schopnost,
Vývojová dysfázie, Mutismus, Tumultus sermonis, Balbuties,Rhinolalie,
Palatolalie, Dyslalie, Afázie, Dysartrie – vývojová, získaná. Etiologie, klasifikace, symptomatologie, zásady logopedické intervence.
Seznámení s nejčastějšími diagnózami z oblasti narušené komunikační schopnosti a jejich dopad na školní vzdělávání s akcentem na kompetence pedagoga.
3. část (2 vyučovací hodiny)
Orientační logopedické vyšetření prováděné logopedy jako součást logopedické depistáže.

Modul č. 4 - 1.+ 2. ČÁST, prezenčně, celkem 17 vyučovacích hodin
1. ČÁST (8 vyučovacích hodin)
Rozvoj komunikačních schopností a jazykových dovedností v komplexním pojetí pedagogické praxe
Blok 1 - Propojení logopedické prevence s RVP PV a RVP ZV (4 vyučovací hodiny)
Blok 2 - Logopedická prevence v činnosti školy (4 vyučovací hodiny)
2. ČÁST (9 vyučovacích hodin)
Metody individuální a skupinové podpory rozvoje řeči dětí
Blok 1 - Náměty, příklady aktivit pro individuální i skupinové činnosti (4 vyučovací hodiny)
Blok 2 - Metodický logopedický workshop pro účastníky (4 vyučovací hodiny)
Blok 3 - Grafomotorika (1 vyučovací hodina)

Modul č. 5
Pedagogická praxe - Celkem 20 hodin
Každý účastník osobně navštíví vybranou mateřskou školu, základní školu, SPC. Bude přítomen skupinové či individuální logopedické intervenci. Tato návštěva - náslech bude v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Další částí pedagogické praxe je samostatná praxe – vlastní praktická zkušenost s vedením aktivit primární logopedické prevence ve své kmenové škole v rozsahu 12 vyučovacích hodin. Během této aktivní praxe využijí účastníci pro přímou práci s dětmi/žáky vědomosti a dovednosti získané v teoretické části vzdělávacího programu. Současně s praxí vypracuje každý účastník závěrečnou práci – tzv. jazykovou chvilku na zadanou hlásku dle předem dané osnovy- struktury.

Závěrečný hodnotící seminář on-line, 4 vyučovací hodiny

Studium bude ukončeno shrnutím poznatků ze všech modulů vzdělávacího programu formou rozhovoru, sdílením, zhodnocením postřehů z pedagogické praxe a seznámením se závěrečnou prací z pohledu vlastního praktického ověření popsaných aktivit.
Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.

Vstupní požadavky
Odborná kvalifikace uchazeče pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb.,
v platném znění) učitele nebo vychovatele.
Řeč frekventanta nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti - tuto skutečnost účastník doloží čestným prohlášením. 

Copyright © 2022 - 2024 ALBISO  |  www.albiso.cz