Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Albiso logo

Vzdělávání, osvěta, informační podpora, regionální rozvoj.

Úvod  » programy dvpp  » řízení školy

Řízení školy


Webinář: Profesní průprava zástupců ředitele pro MŠ

Garant : Mgr. Jiří Strašík, tel.: 775 571 606, albiso@albiso.cz
Termín : úterky 19. a 26. března, 9., 16., a 30. dubna 2024 vždy 9.00 - 14.00 hod.
Místo : on - line
Lektor : Mgr. Bc. Alena Kroupová, Mgr. Iva Havejová
Počet hodin : 30
Poplatek : 3800,00 Kč

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Cyklický vzdělávací program nejen pro začínající zástupce ředitelů škol a školských zařízení. Program je rozdělen do čtyř tematických bloků:
Škola a právo – 2 x 6 hodin
Základní pravidla upravující postavení a organizaci školy-právní předpisy v aktuálním znění a jejich výklad. Základní školské dokumenty a pravidla pro jejich tvorbu-strategické plánování, školní akční plán-roční plánování, školní vzdělávací program. Kontrolní a hospitační činnost vedoucích pracovníků-plán činnosti, zásady vedení hospitace. (6 hodin)
Práce se školským zákonem a vyhláškou pro předškolní vzdělávání. Společné vzdělávání (nadaní žáci, cizinci, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami) a jeho pojetí ve ŠVP, správní řízení – zápis do MŠ, poskytování informací a ochrana osobních údajů dle GDPR. BOZP, PO, školní úraz, aktuální změny ve školské legislativě. Povinné předškolní vzdělávání a jeho zásady.
Dvouleté děti v MŠ. (6 hodin)

Organizace pedagogického procesu – 6 hodin
Základní pedagogická dokumentace, tvorba vnitřních směrnic v oblasti pedagogické činnosti, pracovní náplně pedagogických pracovníků. Povinná dokumentace a vedení dokumentace o dětech v MŠ (školní matrika). Přímá a nepřímá činnost pedagogických pracovníků. Asistent pedagoga. DVPP. Evaluace a autoevaluace školy. Česká školní inspekce. Plány, sestavované ředitelkou školy.

Pracovní právo - 6 hodin
Úkony před vznikem, při vzniku a při skončení pracovního poměru - způsoby vzniku a skončení pracovního poměru - dovolená, náhradní volna, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance, základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců - plat a související problematika: platové výměry, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu, vnitřní platový předpis - kolektivní smlouva, FKSP - cestovní náhrady, vnitřní směrnice o pracovních cestách

Administrativa a financování - 6 hodin
Finanční toky ve škole, souvislost s rozpočtem, jeho sestavení - majetek školy, jeho evidence, inventarizace, hospodaření s majetkem - některé pojmy z účetnictví (náklady a výnosy, účtový rozvrh, účetní výkazy) - hlavní a vedlejší činnost školy dle zřizovací listiny, vliv na účtování nákladů a výnosů. Nejdůležitější zásady vedení účetnictví hlavní a vedlejší činnosti školy - zásady nakládání s písemnostmi školy, doručená a odeslaná pošta, archivace, skartace

Úhradu lze využít ze šablon OP JAK, max. v počtu 3


Manuál začínající ředitelky/ředitele MŠ – webinář

Garant : Mgr. Jiří Strašík, tel.: 775 571 606, albiso@albiso.cz
Termín : 23. dubna 2024, 09.00 - 15.00
Místo : on line
Lektor : Mgr. Olga Krátká
Počet hodin : 8
Poplatek : 1550,00 Kč

PŘIHLÁSIT SE
Vzdělávací program jako záchytná síť pro začínající ředitelky MŠ, které se (někdy nečekaně) dostanou do role vedoucího pracovníka a potřebuji se rychle zorientovat v nové roli, ale také jako možnost aktualizovat a utřídit si znalosti a přehled pro zkušenější ředitelky.
Hlavní tematické okruhy

1. Blok - Jsem ředitelka MŠ a co teď?
- stanovení priorit a vizí
- moje práva a moje povinnosti
- nastavení komunikace a vztahů na pracovišti
- plánování času, časové pasti, efektivita práce
- organizace práce (administrativa, pedagogická činnost)
- seberozvoj a sebevzdělávání
- spolupráce a vzájemné vztahy se zřizovatelem
- odpočinek a prevence syndromu vyhoření

2. Blok - Personální a legislativní činnost
- ZP a Zákon o pedagogických pracovnících
- pracovní doba a její efektivní rozvržení
- evidence pracovní doby
- samostudium a další vzdělávání
- formy odměňování a oceňování zaměstnanců
- komunikace a týmovost
- delegování a podpora zodpovědnosti
- personalistika, spisy zaměstnanců, skartační a spisový řád
- povinná dokumentace školy, tvorba řádů a směrnic
- PO a BOZP

3. Blok - Pedagogická činnost
- ředitelka je stále učitelka (vlastní pedagogická činnost a sebevzdělávání)
- podpora rozvoje pedagogických pracovníků, DVPP, webináře a další formy sebevzdělávání
- hospitace a její metodika
- videotrénink a vzájemné hospitace
- komunikace uvnitř MŠ
- komunikace s rodiči a možná úskalí
- příprava a vedení pedagogické rady
- ŠVP jako zásadní dokument MŠ, tvorba TVP a evaluace

4. Blok - Správní řízení
- Školský zákon a Správní řád v praxi
- přijímání dětí
- postup při odvolání, lhůtník právních mocí

Když chci něco navíc
- zapojení do projektů (OP JAK, MAP)
- využití dotovaných míst ÚP
- spolupráce s organizacemi a ZŠ
- aktivní spolupráce se zřizovatelem (Školské komise, poradní orgány)
- sponzoring, oslovování sponzorů, účast v projektech (nadace, neziskové organizace, Krajské úřady)

Záznam webináře bude účastníkům k dispozici jeden měsíc na platformě YouTube


Právní předpisy ve školství v aktuálním znění - JUDr. PhDr. Jiří Valenta

Garant : Mgr. Jiří Strašík, tel.: 775 571 606, albiso@albiso.cz
Termín : 15. května 2024, 08.30 - 13.00
Místo : Severočeská vědecká knihovna, W. Churchilla 3, Ústí nad Labem
Lektor : JUDr. PhDr. Jiří Valenta
Počet hodin : 6
Poplatek : 1750,00 Kč

PŘIHLÁSIT SE
Seminář je zaměřen na aktuální znění zákonů souvisejících se školní praxí ve spojení s právní poradnou.
Hlavní okruhy:
- aplikace vybraných ustanovení zákoníku práce ve školství včetně informací k novele zákoníku práce
- obecné otázky pracovního práva ve školství (vznik a zánik pracovního poměru, odpovědnost za škody, a další)
- nová právní úprava dovolené
- práce z domova u pedagogických i nepedagogických pracovníků
- překážky v práci z pohledu změn vyvolaných novelou zákoníku práce
- pracovněprávní aspekty dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
- aktuální změny školské legislativy (zejména novely školských zákonů a prováděcích předpisů)
- aktuální výkladové problémy z různých oblastí práva při řízení školy nebo školského zařízení
- organizace mimoškolních akcí
Účastníci mohou napsat dotazy předem. 

Copyright © 2022 - 2024 ALBISO  |  www.albiso.cz