Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Albiso logo

Vzdělávání, osvěta, informační podpora, regionální rozvoj.

Úvod  » programy dvpp  » pro všechny

Pro všechny


Webinář - SOS ve škole aneb první pomoc ve školním prostředí

Garant : Mgr. Lucie Václavovská, tel.: 775 043 909, vaclavovska@albiso.cz
Termín : 2. května 2024, 16.00 - 19.30
Místo : on line
Lektor : MUDr. Kristýna Václavovská
Počet hodin : 4
Poplatek : 995,00 Kč

PŘIHLÁSIT SE
V rámci odborného webináře budou prezentovány doporučené postupy při poskytování první pomoci se zaměřením na situace, které mohou nastat ve školním prostředí. Probereme různé mýty kolující ohledně poskytování první pomoci a na příkladech z praxe si ukážeme, jak postupovat v případech, kdy je nutné její poskytnutí.

1. blok (2 vyučovací hodiny - 90 minut)

- Základy poskytování první pomoci.

- Přístup k bezvědomému člověku.

- Kardiopulmonální resuscitace u dětí i dospělých.

- Překážka v dýchacích cestách.

Přestávka 30 minut

2. blok (2 vyučovací hodiny - 90 minut)

- Specifické situace ve školním prostředí - úrazy, otravy, …

- Náhlé zhoršení chronických onemocnění u dětí.

- Prostor pro dotazy.

Záznam webináře bude účastníkům k dispozici jeden měsíc na platformě Youtube.


Agrese a agresivita dospívajících - webinář

Garant : Mgr. Lucie Václavovská, tel.: 775 043 909, vaclavovska@albiso.cz
Termín : 1. část - 13. května 2024 (16.00 - 19.30 - 4 vyuč. hodiny), 2. část - 22. května 2024 (15.00 - 18.30 - 4 vyuč. hodiny),
Místo : on line
Lektor : PaedDr. Zdeněk Martínek
Počet hodin : 8
Poplatek : 1690,00 Kč

PŘIHLÁSIT SE
Webinář je zaměřen na oblast rozpoznávajícího forem, směry a příčiny agrese, na rozdíl mezi agresí a agresivitou, snaží se odpovědět na otázku, jaké jsou vlivy dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti na sílu agresivních tendenčních jedinců. Dále se úzce zabývá směry agrese u dospívajících a možnostmi řešení této agrese na střední škole, středním odborném učilišti a ve školském zařízení. Součástí webináře jsou modelové situace konfliktního chování, ale i otázky agresivity a trestání - způsoby a formy trestání, pravidla při používání trestu a alternativní možnosti řešení agresivního chování.
Obsah dvoudenního webináře:
1. den
1. blok (90 minut)
• Rozdělení základních pojmů agresivita x agrese
• Příčiny zvýšeného výskytu agresivity u dospívajících – genetické předpoklady, chování skrytě agresivní matky – komunikace s touto matkou, upozorňování na scénáře chování, které u svého dítěte vytváří – potvrzování jejich funkčnosti a důsledky na chování dospívajícího – možnost vzniku opozičního vzdoru u dospívajícího (rozbor základních charakteristik chování jedince v opozičním vzdoru, možnosti řešení), potvrzování funkčnosti agresivity v souvislosti se zvýšenou agresivitou u jedince, agresivita způsobená organickou bází, agresivita u dospívajících s neuspokojenou bazální jistotou (rozbor bazální jistoty, kategorie jedinců s neuspokojenou bazální jistotou, typické projevy chování těchto osob, možnosti řešení, projevy dospívajících s neuspokojenou bazální jistotou)
Přestávka 60 minut (v rámci níž je možno maximálně 30 minut věnovat reakcím na vznesené dotazy a podněty účastníků)
2. blok (90 minut)
• Autoagrese – typy autoagresí – stereotypní autoagrese, automutilace, kompulzivní autoagrese, impulzivní autoagrese – spouštěče výše uvedených typů autoagresí – psychické týrání, nerespektování možností dospívajících, přetěžování, možnosti řešení v rámci školního prostředí, doplněné konkrétními příklady z praxe, diskuze, sdílení zkušeností
2. den
1. blok (90 minut)
• Dráždivá agrese a její vliv na neúspěšnost dospívajícího ve školním prostředí – přetěžování, kladení nereálných nároků na dospívajícího ze strany rodičů, vliv na jeho chování.
• Predátorská agrese – její projevy u dospívajících a pedagogů, scénář doplity, racionality a skupinové hlouposti – důsledky pro jedince procházející tímto scénářem, predátorská agrese v pohybu v souvislosti se šikanujícím chováním
Přestávka 60 minut (v rámci níž je možno maximálně 30 minut věnovat reakcím na vznesené dotazy a podněty účastníků)
2. blok (90 mint)
• Agrese mezi samci nebo samicemi – Gloningerův model vývoje osobnosti dítěte, základní scénáře chování, které vzniká v předškolním věku, a projevuje se v dospívajícím období - jedinci se zvýšenou mírou bránění se poškození, jedinci se zvýšenou mírou impulzivity, jedinci se zvýšenou mírnou závislosti na psychologické odměně
• Diskuze a sdílení zkušeností
Záznam webináře bude umístěn na Youtube k opětovnému zhlédnutí po dobu jednoho měsíce.


Webinář - Syndrom vyhoření v pedagogické profesi

Garant : Mgr. Lucie Václavovská, tel.: 775 043 909, vaclavovska@albiso.cz
Termín : 1. část - 28. května 2024 (16.00 - 19.30 - 4 vyuč. hodiny), 2. část - 31. května 2023 (16.00 - 19.30 - 4 vyuč. hodiny),
Místo : on line
Lektor : Mgr. Helena Kumperová, Ph.D.
Počet hodin : 8
Poplatek : 1580,00 Kč

PŘIHLÁSIT SE
Účastníci se nejprve seznámí s termíny, týkající se tématu: stres, syndrom vyhoření, stres v učitelství (akcentovány jednotlivé vzdělávací stupně MŠ, ZŠ, SŠ), copingové strategie ve školství a jejich funkčnost v prevenci syndromu vyhoření. Seminář kombinuje teorii se zážitkovými aktivitami, které umožňují téma prakticky prožívat a uchopit. Výstupem semináře jsou znalosti a dovednosti, které umožní identifikovat a lépe porozumět klíčovým termínům, reflektovat je ve vlastní pedagogické praxi a aplikovat prevenci syndromu vyhoření v rámci vlastní psychohygieny tak, aby došlo k minimalizaci syndromu vyhoření.
Neakreditovaný webinář.
Záznam webináře bude účastníkům k dispozici jeden měsíc na platformě Youtube. 

Copyright © 2022 - 2024 ALBISO  |  www.albiso.cz