Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Albiso logo

Vzdělávání, osvěta, informační podpora, regionální rozvoj.

Úvod  » programy dvpp  » základní školy

Základní školy


Webinář Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

Garant : Mgr. Lucie Václavovská, tel.: 775 043 909, vaclavovska@albiso.cz
Termín : 1. část - 24. dubna 2024, 15.00 - 18.30 (4 vyuč. hodiny) 2. část - 30. dubna 2024, 16.00 - 19.30 (4 vyuč. hodiny)
Místo : on-line
Lektor : Mgr. Jiří Merta
Počet hodin : 8
Poplatek : 1530,00 Kč

PŘIHLÁSIT SE
Webinář je určen pedagogům MŠ a ZŠ, kde působí nebo bude působit asistent pedagoga, výchovným poradcům, asistentům pedagoga a v neposlední řadě vedoucím pracovníkům.
Časový harmonogram dvoudenního webináře:
1. den
1. blok  (90 minut)
Právní základy s ohledem na pracovní pozici asistenta pedagoga.
Definice pojmu asistent pedagoga. Pracovní náplň asistenta pedagoga, činnosti během výuky i mimo ni. Podmínky pro zřízení pozice asistenta pedagoga. Právní souvislosti zaměřené na práci asistenta pedagoga. Pracovní úvazky asistentů pedagoga v MŠ a ZŠ a zařazení do platových tříd podle pracovní náplně. Rozdíl v rolích asistenta pedagoga a osobního asistenta. Dotazy a diskuse.
Přestávka 60 minut (v rámci níž je možno maximálně 30 minut věnovat reakcím na vznesené
dotazy a podněty účastníků)
2. blok  (90 minut)
Vzájemné vztahy ve škole mezi asistentem pedagoga a dalšími osobami
Spolupráce a komunikace mezi asistentem pedagoga a učitelem, dětmi, žáky, rodiči a vedením školy. Modelové situace zaměřené na možné konflikty a nedorozumění doprovázené příklady, jak takovým situacím předcházet a jak vhodně postupovat, pokud již nastaly. Rozdíly mezi MŠ, 1.a 2. stupněm ZŠ v možnostech asistenta pedagoga, které má ohledně organizace své práce, komunikace a přípravy na přímou pedagogickou činnost. Dotazy a diskuse.
 2. den
1. blok  (90 minut)
Přímá pedagogická činnost asistentů pedagoga v MŠ a ZŠ a její příprava I
Přístup asistenta pedagoga k žákům s vybranými speciálními vzdělávacími potřebami i k ostatním žákům ve třídě. Ukázky metod práce asistenta pedagoga a učitele ve třídě MŠ a ZŠ, kde se vzdělává žák s vybraným druhem zdravotního postižení (půjde například o tělesné postižení,
mentální postižení, žáka s poruchou autistického spektra, žáka s náročným chováním).
Možnosti využití vybraných metodických publikací a textů zaměřených na různé oblasti podle druhů postižení a vazeb, které se dotýkají asistenta pedagoga v jeho práci. Dotazy a diskuse.
Přestávka 60 minut (v rámci níž je možno maximálně 30 minut věnovat reakcím na vznesené
dotazy a podněty účastníků)
2. blok  (90 minut)
Přímá pedagogická činnost asistentů pedagoga a její příprava II
Využívání podpůrných opatření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení.
Vhodné zapojení kompenzačních pomůcek do výchovy a vzdělávání dětí a žáků s různými druhy postižení za podpory asistenta pedagoga. Ukázky úprav učebních materiálů pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci asistenta pedagoga a učitele. Dotazy a diskuse.
Záznam webináře bude účastníkům k dispozici jeden měsíc na platformě YouTube. 

Copyright © 2022 - 2024 ALBISO  |  www.albiso.cz